?an Tr??ng

Tên khác:
Ph?m ?an Tr??ng

Ngày sinh:
29/11/1976

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Anh tên th?t là Ph?m ?an Tr??ng, sinh ngày 29 tháng 11 n?m 1976 t?i Thành ph? H? Chí Minh. V?i tên g?i gia ?ình là Bo, ?an Tr??ng là con tr??ng và con trai duy nh?t trong gia ?ình ? qu?n 6, Thành ph? H? Chí Minh, v?i 3 em gái. Th?i tu?i th? khá c? c?c, ph?i ph? giúp gia ?ình ki?m s?ng b?ng, làm ngh? s?n xu?t bút bi th? công theo ki?u cha truy?n con n?i t? 3, 4 ??i. T? nh?, anh ???c xem là có tính tình nhút nhát, th? tr?ng ?m y?u nên ng?i ti?p xúc v?i nhi?u ng??i và th??ng b? nh?ng ??a tr? cùng trang l?a b?t n?t.M?c dù xu?t thân trong gia ?ình v?n không có ai ho?t ??ng trong ngành ngh? ngh? thu?t, ?an Tr??ng s?m bi?u l? s? ?am mê âm nh?c, ca hát. N?m 1996, anh tham gia d? thi và ?o?t gi?i ba v?i ca khúc "G?i ng??i tôi yêu" trong m?t cu?c thi gi?ng hát hay c?a Nhà v?n hóa qu?n 10. Nh? s? giúp ?? c?a ông b?u Lê Hoàng Tu?n, bi?t danh Tu?n Thaso, n?m 1997, ?an Tr??ng b??c chân vào con ???ng âm nh?c chuyên nghi?p. V?i ngo?i hình ?n ?nh, n? l?c rèn luy?n t?o phong cách riêng, anh s?m có ???c s? thành công và có ???c m?t l?c l??ng khán gi? hùng h?u, có th? nói là hùng h?u nh?t Vi?t Nam yêu m?n, và cho t?i bây gi? anh ?ã th?c hi?n ???c 5 liveshow hoành tráng phát sóng kh?p c? n??c, phát hành g?n 30 CD riêng và nhi?u CD t?ng h?p khác. ??c bi?t anh cùng v?i C?m Ly ?ã t?o nên 1 b? ?ôi hoàn h?o nh?t trong làn Vpop Vi?t Nam cho t?i bây gi?.Trong su?t quá trình tham gia vào ca hát, ?an Tr??ng ??t ???c nhi?u gi?i th??ng nh?: Ca s? ???c yêu thích nh?t n?m 1999 do T?p chí Thanh niên trao t?ng; Nhân v?t ???c yêu thích n?m 1999 do b?n ??c và báo M?c Tím trao t?ng, Cúp vàng ngôi sao 2000 do Báo V?n hóa, ??c san V?n hóa và ?ài truy?n hình Vi?t Nam trao t?ng; Gi?i th??ng Mai Vàng do báo Ng??i Lao ??ng bình ch?n; Gi?i th??ng Làn Sóng Xanh (?ài Ti?ng nói Nhân dân TP.HCM) nhi?u n?m li?n; Gi?i th??ng VTV Bài hát tôi yêu (?ài Truy?n hình Vi?t Nam); Gi?i th??ng ca s? ???c yêu thích nh?t c?a HTV 3 n?m li?n; cùng nhi?u gi?i th??ng l?n nh? khác...Ngoài ca hát, ?an Tr??ng còn tham gia vào l?nh v?c ?i?n ?nh v?i phim c? tích Vua hóa cò, Hoàng t? ch?n l?n, hay phim ?i?n ?nh Võ lâm truy?n k? chi?u d?p T?t 2006 ?ã gây ???c nhi?u ti?ng vang l?n và g?n ?ây nh?t là phim "Ng??i ch?ng b?t ??c d?" vào n?m 2012. Cu?i n?m 2009 ?an Tr??ng c?ng xu?t hi?n trong b? phim truy?n hình Nh?t qu? nhì ma v?i vai trò là di?n viên chính. Ngoài ra ?an Tr??ng ???c ??i s? quán ?ài Loan và Hà Lan t?i Thành ph? H? Chí Minh ch?n làm ??i s? Du l?ch và ?ang ti?n hành công vi?c t?i ?ài Loan, Hà Lan và Vi?t Nam. Song song ?ó, H.T Production c?ng ti?n hành nhi?u k? ho?ch m?i ?? ?ánh bóng và ti?p t?c ??y m?nh ?an Tr??ng trong làng nh?c Vi?t.

Một số phim đã tham gia