An D? Hiên

Tên khác:
Yixuan An

Ngày sinh:
29/9/1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Sau khi n?i ti?ng trong b? phim truy?n hình th?n t??ng ?ài Loan ??u ng? n?m 2004, An D? Hiên quy?t ??nh phát tri?n s? nghi?p di?n xu?t t?i Trung Qu?c ??i l?c. T? ?ó cô ?ã tham gia nhi?u b? vai di?n trong các b? phim truy?n hình c?a Trung Qu?c và ?ài Loan nh? Tiên ki?m k? hi?p (2004), Trung Hoa anh hùng (2005), N?m gai n?m m?t (2006), Tuy?t s?n phi h? (2006), Ng?u Lang Ch?c N? (2009).

N?m 2009, An D? Hiên ???c ch?n ?óng vai Tri?u M?n trong b? phim truy?n hình ? Thiên ?? Long ký, ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t cùng tên c?a nhà v?n Kim Dung. Cùng n?m ?ó, An D? Hiên quay tr? l?i màn ?nh ?ài Loan, ?óng vai L??ng M? Tranh cùng v?i Ngô Ki?n Hào trong b? phim truy?n hình th?n t??ng Tr?m k? ti?p, h?nh phúc .( Vai di?n ???c ?ánh giá là màn tái xu?t ngo?n m?c c?a An D? Hiên sau nhi?u n?m không tham gia vào dòng phim th?n t??ng ?ài Loan).

B? phim " tr?m k? ti?p, h?nh phúc " cùng v?i " t?a thanh thu" ( phim c?ng do An D? Hiên ?óng chính ) tr? thành 2 phim có t? su?t ng??i xem cao nh?t t?i ?ài Loan và Th??ng H?i. ??a An D? Hiên ???c ph? bi?n h?n và cô tr? thành " Linh d??c ratting " c?a các nhà ?ài.

N?m 2011, An D? Hiên ?óng c?p v?i ?? Thu?n trong b? phim C? kim ??i chi?n T?n D?ng tình, m?t b? phim truy?n hình ??t ? ba th?i k? khác nhau. Cô c?ng vào vai Lý S? S?, m?t k? n? và ng??i tình c?a T?ng Huy Tông trong phim Tân Th?y h?.N?m 2012, ghi d?u ?n v?i phim " toàn dân công chúa". 2013, ?óng vai di?n nhà thanh ??u tiên: Thái ?i?p cách cách trong " Kim thoa ?i?p ?nh" . 2014 ?óng n? chính phim " H?i ??o truy?n k? " _ m?t l?n n?a h?p tác v?i Nghiêm khoan, T? C?m Cao Oa.